<center id="wewaq"></center>
 • <nav id="wewaq"><nav id="wewaq"></nav></nav>
  <menu id="wewaq"><strong id="wewaq"></strong></menu>
 • <nav id="wewaq"></nav>
  <menu id="wewaq"><strong id="wewaq"></strong></menu>
  »查看更多分類股票軟件

  通達信牛熊風云錄主圖指標 趨勢辨別很重要 源碼 貼圖

  發布時間:2022-09-13 10:32:00  點擊:

  通達信牛熊風云錄主圖指標 趨勢辨別很重要 源碼 貼圖

  有效辨別牛熊趨勢

  通達信牛熊風云錄主圖指標 趨勢辨別很重要 源碼 貼圖

  通達信牛熊風云錄主圖指標 趨勢辨別很重要 源碼 貼圖


  VAR0:=3;
  VAR1:=3;
  VAR2:=21;
  VAR3:=CLOSE;
  {股票下載網www.mangamilk.com}
  A1:EMA(((SLOPE(VAR3,VAR2) * VAR0) + VAR3),3),COLORRED;
  A2:EMA(((SLOPE(VAR3,VAR2) * (VAR0 + VAR1)) + VAR3),8),COLOR8080FF;
  A3:EMA(((SLOPE(VAR3,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 2))) + VAR3),13),COLORMAGENTA;
  A4:EMA(((SLOPE(VAR3,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 3))) + VAR3),21),COLOR8000FF;
  A5:EMA(((SLOPE(VAR3,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 4))) + VAR3),34),COLORGREEN;
  A6:EMA(((SLOPE(VAR3,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 5))) + VAR3),43),COLOR40C040;
  A7:EMA(((SLOPE(VAR3,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 6))) + VAR3),55),COLORC0C000;
  A8:EMA(((SLOPE(VAR3,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 7))) + VAR3),89),COLORFF0000;
  VAR12:=(((((((A1 >= A2) AND (A1 >= A3)) AND (A1 >= A4)) AND (A1 >= A5)) AND (A1 >= A6)) AND (A1 >= A7)) AND (A1 >= A8));
  VAR13:=(((((((CLOSE >= A2) AND (CLOSE >= A3)) AND (CLOSE >= A4)) AND (CLOSE >= A5)) AND (CLOSE >= A6)) AND (CLOSE >= A7)) AND (CLOSE >= A8));
  VAR14:=(((((((A1 >= A2) AND (A2 >= A3)) AND (A3 >= A4)) AND (A4 >= A5)) AND (A5 >= A6)) AND (A6 >= A7)) AND (A7 >= A8));
  VAR15:=((VAR12 OR VAR13) OR VAR14);
  VAR16:=(A1 >= REF(A1,1));
  VAR17:=(A2 >= REF(A2,1));
  VAR18:=(A3 >= REF(A3,1));
  VAR19:=(A4 >= REF(A4,1));
  VAR20:=(A5 >= REF(A5,1));
  VAR21:=(A6 >= REF(A6,1));
  VAR22:=(A7 >= REF(A7,1));
  VAR23:=(A8 >= REF(A8,1));
  VAR24:=((((((((VAR16 + VAR17) + VAR18) + VAR19) + VAR20) + VAR21) + VAR22) + VAR23) >= 8);
  VAR25:=(VAR15 AND VAR24);
  {股票下載網www.mangamilk.com}
  VAR26:=NOT(VAR25);
  STICKLINE(VAR25,LOW,HIGH,0,0),COLORRED;
  STICKLINE(VAR25,CLOSE,OPEN,3,0),COLORRED;
  STICKLINE(VAR26,LOW,HIGH,0,0),COLORCYAN;
  STICKLINE(VAR26,CLOSE,OPEN,3,0),COLORCYAN;
  VAR31:=(VAR25 AND (REF(VAR25,1) = 0));
  VAR32:=((VAR25 = 0) AND (REF(VAR25,1) = 1));
  DRAWICON(VAR31,(LOW * 0.99),1);
  DRAWICON(VAR32,(HIGH * 1.01),2);
  VAR35:=(VAR25 AND (HHV(REF(VAR25,1),1) = 0));
  VAR36:=CLOSE#WEEK;
  VAR37:=EMA(((SLOPE(VAR36,VAR2) * VAR0) + VAR36),3);
  VAR38:=EMA(((SLOPE(VAR36,VAR2) * (VAR0 + VAR1)) + VAR36),8);
  VAR39:=EMA(((SLOPE(VAR36,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 2))) + VAR36),13);
  VAR40:=EMA(((SLOPE(VAR36,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 3))) + VAR36),21);
  VAR41:=EMA(((SLOPE(VAR36,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 4))) + VAR36),34);
  VAR42:=EMA(((SLOPE(VAR36,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 5))) + VAR36),43);
  VAR43:=EMA(((SLOPE(VAR36,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 6))) + VAR36),55);
  VAR44:=EMA(((SLOPE(VAR36,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 7))) + VAR36),89);
  VAR45:=(((((((VAR37 >= VAR38) AND (VAR37 >= VAR39)) AND (VAR37 >= VAR40)) AND (VAR37 >= VAR41)) AND (VAR37 >= VAR42)) AND (VAR37 >= VAR43)) AND (VAR37 >= VAR44));
  VAR46:=(((((((VAR36 >= VAR38) AND (VAR36 >= VAR39)) AND (VAR36 >= VAR40)) AND (VAR36 >= VAR41)) AND (VAR36 >= VAR42)) AND (VAR36 >= VAR43)) AND (VAR36 >= VAR44));
  VAR47:=(((((((VAR37 >= VAR38) AND (VAR38 >= VAR39)) AND (VAR39 >= VAR40)) AND (VAR40 >= VAR41)) AND (VAR41 >= VAR42)) AND (VAR42 >= VAR43)) AND (VAR43 >= VAR44));
  VAR48:=((VAR45 OR VAR46) OR VAR47);
  VAR49:=(VAR37 >= REF(VAR37,1));
  VAR50:=(VAR38 >= REF(VAR38,1));
  VAR51:=(VAR39 >= REF(VAR39,1));
  VAR52:=(VAR40 >= REF(VAR40,1));
  VAR53:=(VAR41 >= REF(VAR41,1));
  VAR54:=(VAR42 >= REF(VAR42,1));
  VAR55:=(VAR43 >= REF(VAR43,1));
  VAR56:=(VAR44 >= REF(VAR44,1));
  VAR57:=((((((((VAR49 + VAR50) + VAR51) + VAR52) + VAR53) + VAR54) + VAR55) + VAR56) >= 8);
  VAR58:=(VAR48 AND VAR57);
  {股票下載網www.mangamilk.com}
  VAR59:=CLOSE#MONTH;
  VAR60:=EMA(((SLOPE(VAR59,VAR2) * VAR0) + VAR59),3);
  VAR61:=EMA(((SLOPE(VAR59,VAR2) * (VAR0 + VAR1)) + VAR59),8);
  VAR62:=EMA(((SLOPE(VAR59,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 2))) + VAR59),13);
  VAR63:=EMA(((SLOPE(VAR59,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 3))) + VAR59),21);
  VAR64:=EMA(((SLOPE(VAR59,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 4))) + VAR59),34);
  VAR65:=EMA(((SLOPE(VAR59,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 5))) + VAR59),43);
  VAR66:=EMA(((SLOPE(VAR59,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 6))) + VAR59),55);
  VAR67:=EMA(((SLOPE(VAR59,VAR2) * (VAR0 + (VAR1 * 7))) + VAR59),89);
  VAR68:=(((((((VAR60 >= VAR61) AND (VAR60 >= VAR62)) AND (VAR60 >= VAR63)) AND (VAR60 >= VAR64)) AND (VAR60 >= VAR65)) AND (VAR60 >= VAR66)) AND (VAR60 >= VAR67));
  VAR69:=(((((((VAR59 >= VAR61) AND (VAR59 >= VAR62)) AND (VAR59 >= VAR63)) AND (VAR59 >= VAR64)) AND (VAR59 >= VAR65)) AND (VAR59 >= VAR66)) AND (VAR59 >= VAR67));
  VAR70:=(((((((VAR60 >= VAR61) AND (VAR61 >= VAR62)) AND (VAR62 >= VAR63)) AND (VAR63 >= VAR64)) AND (VAR64 >= VAR65)) AND (VAR65 >= VAR66)) AND (VAR66 >= VAR67));
  VAR71:=((VAR68 OR VAR69) OR VAR70);
  VAR72:=(VAR60 >= REF(VAR60,1));
  VAR73:=(VAR61 >= REF(VAR61,1));
  VAR74:=(VAR62 >= REF(VAR62,1));
  VAR75:=(VAR63 >= REF(VAR63,1));
  VAR76:=(VAR64 >= REF(VAR64,1));
  VAR77:=(VAR65 >= REF(VAR65,1));
  VAR78:=(VAR66 >= REF(VAR66,1));
  VAR79:=(VAR67 >= REF(VAR67,1));
  VAR80:=((((((((VAR72 + VAR73) + VAR74) + VAR75) + VAR76) + VAR77) + VAR78) + VAR79) >= 8);
  VAR81:=(VAR71 AND VAR80);
  VAR82:=((((((((A1 + A2) + A3) + A4) + A5) + A6) + A7) + A8) / 8);
  VAR83:=ABS((((A1 - VAR82) / VAR82) * 100));
  VAR84:=ABS((((A2 - VAR82) / VAR82) * 100));
  VAR85:=ABS((((A3 - VAR82) / VAR82) * 100));
  VAR86:=ABS((((A4 - VAR82) / VAR82) * 100));
  VAR87:=ABS((((A5 - VAR82) / VAR82) * 100));
  VAR88:=ABS((((A6 - VAR82) / VAR82) * 100));
  VAR89:=ABS((((A7 - VAR82) / VAR82) * 100));
  VAR90:=ABS((((A8 - VAR82) / VAR82) * 100));
  VAR91:=((((((((VAR83 + VAR84) + VAR85) + VAR86) + VAR87) + VAR88) + VAR89) + VAR90) / 8);
  VAR92:=2;
  VAR93:=(HHV(VAR91,55) * 0.3);
  VAR94:=IF((VAR93 < VAR92),VAR92,VAR93);
  VAR95:=(VAR83 < VAR94);
  VAR96:=(VAR84 < VAR94);
  VAR97:=(VAR85 < VAR94);
  VAR98:=(VAR86 < VAR94);
  VAR99:=(VAR87 < VAR94);
  VAR100:=(VAR88 < VAR94);
  VAR101:=(VAR89 < VAR94);
  VAR102:=(VAR90 < VAR94);
  VAR103:=((((((((VAR95 + VAR96) + VAR97) + VAR98) + VAR99) + VAR100) + VAR101) + VAR102) >= 6);
  VAR104:=(VAR103 AND VAR35);
  {股票下載網www.mangamilk.com}
  VAR105:=(COUNT(VAR26,13) >= 7);
  VAR106:=(COUNT(VAR26,21) >= 10);
  VAR107:=((((HHV(REF(VAR3,1),13) - LLV(REF(VAR3,1),13)) / LLV(REF(VAR3,1),13)) * 100) < 25);
  VAR108:=(((((VAR104 AND VAR105) AND VAR106) AND VAR107) AND VAR58) AND VAR81);
  DRAWICON(VAR108,(LOW * 0.9),11);

   
  0

  本站提示:股市有風險,入市請慎重,資料由股票下載網整理收集

  下載必看(為了保障您的權益,請在下載資源前看清楚相關說明)

  • ›› 指標不屬于投資資訊產品和推股軟件,指標旨在輔助大家提高投資勝率參考而研發,僅供參考學習研究之用,不構成投資建議或未來保證,依此操作買賣,盈虧自負。
  • ›› 指標頁面宣傳的收益僅代表指標信號成立后的歷史收益,收益具有不確定性,不保證未來達到同等收益。
  • ›› 您所下載的軟件由股票下載網網絡收集發布,不保證提供的下載資源的準確性、安全性和完整性。請自行謹慎甄別軟件相關描述后再下載,股票下載網不保障和承擔使用該軟件投資帶來的一切損失。
  • ›› 該軟件僅供學習和研究使用,不得用于商業或者非法用途。本站對于提供下載的指標、軟件、資訊等不擁有任何權利,其版權歸該下載資源的合法擁有者所有,如有侵犯您的版權,請查看《股票下載網的侵權處理流程》,本站將于五個工作日內移除相關內容,同時要求用戶在23小時內刪除從本站下載的文件。
  • ›› 如果您發現下載鏈接錯誤,請點擊報告錯誤謝謝!

  找不到你要的公式?給我們建議

  亚博网站网址是多少